เว็บไซต์ร้องทุกข์ | Watch-dog |

http://dir.sanook.com/news_and_media/complain/

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

http://www.ghb.co.th/

ธนาคารออมสิน

http://www.gsb.or.th/

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

http://www.baac.or.th/

ธนาคารกสิกรไทย

http://www.tfb.co.th/

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

http://www.krungsri.com/th/mom/home.htm

ธนาคารกรุงไทย

http://www.ktb.co.th/th/main/

ธนาคารกรุงเทพ

http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/Pages/main.aspx

การต่างประเทศ

http://www.mfa.go.th/web/2630.php

การคลัง

http://www.mof.go.th/