image-1893
>>>ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลดอนตาล<<<

–  ต้นตาล  อยู่บนเกาะดอนตาลที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำโขง  และข้อความเทศบาลตำบลดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร
–  ความหมายตราสัญลักษณ์  หมายถึง  ดอนตาลที่เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตจังหวัดมุกดาหาร
ที่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนไทย  –  ลาว