นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลพร้อมคณะฯ ร่วมต้อนรับนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสตามโครงการฯ

Posted by:

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมกันต้อนรับ นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสที่ท่านได้เยี่ยมบ้านนางวัฒนา จันทรสาขา อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีนายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอนตาลร่วมมอบสิ่งของอุปโภคด้วย สำหรับนางวัฒนา จันทรสาขา มีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน จำนวน 2 คน สภาพบ้านเดิมมีสภาพทรุดโทรม ชำรุด ไม่มีความปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต ประกอบกับความเป็นอยู่ยากลำบาก ทางเทศบาลตำบลดอนตาล จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของนางวัฒนา จันทรสาขา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แข็งแรง มีห้องนอนเป็นสัดส่วนและห้องน้ำถูกสุขลักษณะ

 

0