คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลดอนตาล

ที่ 172/2565

เรื่อง ปรับปรุงคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตาล

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

0