การซ่อมแซ่มบ้านนางวัฒนา จันทรสาขา

Posted by:

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลพร้อมด้วยนางพรรณนิภา คนไว รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลและนางจารุณี สิงหสุต ปลัดเทศบาลตำบลดอนตาล ได้ลงพื้นที่ดูแลงานซ่อมแซมบ้านนางวัฒนา จันทรสาขา เลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดางาน และงบประมาณเทศบาลตำบลดอนตาล เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป้าหมายการดำเนินงานตามระบบ TP MAP 2565 ในเขตเทศบาลตำบลดอนตาล จำนวน 1 ครัวเรือน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลได้ลงไปกำกับดูแลควบคุมงบการดำเนินการด้วยตนเอง

 

 

0