การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด -19 ตามสถานที่ต่าง ๆ

Posted by:

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล มอบหมายให้ปลัดเทศบาลตำบลดอนตาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 ตามชุมชนบ้านดอนตาลหมู่ที่ 2 และวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) และสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาล อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

0