มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค

Posted by:

 เทศบาลตำบลดอนตาล ขอขอบคุณ คุณธนน วีอารยะ ที่บริจาคเงิน  จำนวน 6,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องอุปโภค/บริโภคมอบให้ผู้ยากไร้
และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลดอนตาล
0