การลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้าง

Posted by:

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. – นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล พร้อมปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  และนักวิชาการพัดุ  ต้อนรับนายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะทำงานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการลงพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  และติดตามผลการดำเนินนงานโครงการ/กิจกรรมในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล  เพื่อให้ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 รวมถึงการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่านเงินที่กำหนด  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตาล

0