การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Posted by:

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. – นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล พร้อมคณะผู้บริหารและปลัดเทศบาล ข้าราชการ ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาและและยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยนางสุพัตรา ไพฑูรย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตาล

 

 

0