การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔

Posted by:

เมื่อวันที่  26 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. –  เทศบาลตำบลดอนตาล  ได้จดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตาล  เพื่อพิจารณาญัตติการขอโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

0