อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

Posted by:

ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลดอนตาล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยจัดอบรมในภาคเช้า และบ่าย ให้กับพนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน จำนวน 150 คน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนตาล โดยมีนายยุคล กาญจนศิริพงษ์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางพรรณนิภา คนไว รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และหยุดยั้งการติดต่อของโรค COVID-19 และสอนวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้กับวิทยากรครู ก เพื่อไปขยายผลในพื้นที่ให้จัดทำหน้ากากอนามัยให้เพียงพอเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนตาล

0